ورود اعضا |               
 
?
مهندس سعید قلی نژاد
کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

 مهندس سعید قلی نژاد کارشناس مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار و کارشناس ارشد مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی با دو سال سابقه فعالیت در شورای اسلامی شهر زیراب و یکسال ریاست شورای شهر می باشد.

 

?