ورود اعضا |           
 

تعدادبازدید » 1514

تاریخ » ۱۳۹۳/۱۰/۱

آگهی فروش ماشین الات مرحله2
آگهی فروش ماشین الات مرحله2

 

 

 

آگهی مزایده حضوری (حراج)

شهرداری زیراب به استناد مجوز شماره های 52-7/7/93و56-4/8/93و58-14/8/93 شورای محترم اسلامی شهر زیراب در نظر دارد نسبت به فروش ماشین آلات بشرح ذیل   از طریق مزایده حضوری اقدام نماید، متقاضیان می توانند با شرایط شرح ذیل در تاریخ مزایده جهت اعلام قیمت پیشنهادی حضور یابند.

1-ایسوزو کمپرسی مدل سال 1388به شماره انتظامی62- 945ع65

2-سمند سواری مدل سال1392به شماره انتظامی 82-833ب12

3-پیکان وانت مدل سال 1389به شماره انتظامی 82-488ب13

1-    شرکت کنندگان می بایست مبلغ 000/000/20 ريال بابت یک دستگاه ایسوزو کمپرسی و مبلغ 000/000/10ریال بابت یک دستگاه سمند سواری و مبلغ 000/000/5ریال بابت یک دستگاه پیکان وانت به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده 3100001898000 نزد بانک ملی زیراب به نام شهرداری زیراب واریز و فیش مربوطه را تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 10/10/93 به حسابداری شهرداری تحویل نماید.

2-    شرکت کنندگان بایدجهت شرکت در مزایده براي هر دستگاه مبلغ 000/300 ريال به حساب 3100001901005  نزد بانک ملی مرکزی زیراب بنام شهرداری زیراب واریز و فیش مربوطه را قبل از ورود به مزایده تحویل امور مالی نموده و این مبلغ قابل استرداد نمی باشد.

3-      مزایده در تاریخ 10/10/93 رأس ساعت 11 صبح روزچهارشنبه با حضور اعضاء کمیسیون و شرکت کنندگان در محل شهرداری تشکیل می گردد.

4-     متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار تا روز مقرر همه روزه در وقت اداری برای بازدید به پارکینگ شهرداری مراجعه نمایند.

5-    برنده مزایده بایستی بهاء ماشین را نقداً و تماماً به حساب 3100001901005 نزد بانک ملی زیراب به نام شهرداری زیراب واریز و فیش واریزی را به حسابداری تحویل تا نسبت به تحویل خودرو و انتقال سند اقدام گردد.

6-     کلیه هزینه ها اعم از مالیات ،مالیات بر ارزش افزوده هزینه نقل و انتقال سند و هزینه کارشناسی و آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

7-    شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

8-    در صورت انصراف برنده مزايده مطابق ماده 8 آئين نامه مالي شهرداريها رفتار خواهد شد.

 

محمود اعتصامی

شهردار زیراب

 

 

?