ورود اعضا |           
 

تعدادبازدید » 1484

تاریخ » ۱۳۹۳/۸/۷

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول
آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

 

آگهی مناقصه عمومی شهرداری زیراب (نوبت اول)

شهرداری زیراب در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت و حداقل رتبه (5) و با شرایط ذیل واگذار نماید

ردیف

شرح عملیات پروژه

محل اجراء

مبلغ اعتبار(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

رتبه ورشته مورد نظر

زمان بازگشایی

1

عملیات زیرسازی و آسفالت معابر شهر

زیراب

2/477/876/107

13/500/000

پنج راه ترابری

یک روز پس ازآخرین مهلت تحویل اسناد

2

 

عملیات اجرای کانال بتنی و معابر شهر

زیراب

844/955/753

9/000/000

پنج راه ترابری

یک روز پس از آخرین مهلت تحویل اسناد

 

ب) مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه و ضمائم : پنج روز پس ازدرج آگهی نوبت دوم شهرداری زیراب

ج) مهلت تحویل پیشنهادات: ده روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه

د) محل تحویل پیشنهادات : استان مازندران- شهرستان سوادکوه- شهر زیراب- خیابان شهرداری- شهرداری زیراب- واحد دبیرخانه

ه) نحوه تنظیم اسناد مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه در پاکت (الف) اسناد مناقصه با نقشه ها و برآوردهائیکه تماماً به مهر و امضا صلاحیت رسیده باشد بهمراه اسناد و گواهی صلاحیت و مدارک فنی در پاکت (ب) پیشنهاد قیمت در پاکت(ج) ارائه و ارسال گردد.

و) محل گشایش پیشنهادها : شهرداری زیراب

ر) مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه می باشد

ز) سایر موارد: ضمانت نامه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه (فقط ضمانت نامه بانکی) دارای اعتبار سه ماهه از تاریخ آگهی و یا واریز وجه بحساب سیبا سپرده (2171125003000) نزد بانک ملی زیراب به نام سپرده  طرحهای عمرانی شهرداری زیراب می باشد به پیشنهادات و قیمت های مشروط، مبهم و مخدوش و بدون آنالیز قیمت ترتیب اثر داده نخواهد شد. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//:iets.Mporg.ir  یا به سایت شهرداری زیراب www.zirab.ir   مراجعه نمائید.

انتشار آگهی نوبت دوم 17/8/93

 

محمود اعتصامی

شهردار زیراب

?